Asociatia Valea Cernei
0762.618.410
Dictionar ECO

Acid = substanță chimică, uneori toxică pentru oameni și alte viețuitoare, cu gust acru și miros înțepător; are proprietăți corozive; exemple de acizi: oțetul și acidul citric din lamâie (folosiți în alimentație), acid sulfuric și acid azotic (folosiți în industrie)

Acumulare = proces de depunere a diferitelor tipuri de materiale; poate fi antropică (realizată de om) sau naturală (realizată de apă, vânturi, etc).

Aducțiune = ansamblu de instalații (construcție) destinată transportării unui fluid de la punctul de captare până la cel de folosire; pentru alimentarea cu apă potabilă se folosesc numai canale închise sau conducte; în majoritatea cazurilor, aducțiunea este amplasată la o adâncime mai mare față de nivelul înghețului.

Activitate poluatoare = orice activitate care determină schimbări negative privind caracteristicile naturale ale calității mediului geologic (conform HG nr. 1408/2007);

Aer = amestec de gaze care alcătuiesc straturile inferioare ale atmosferei având în compoziție oxigen în proporție de 21%, care este absolut necesar vieții, azot în proporție de 78% și alte gaze (ozon, dioxid de carbon etc.) 1%; poate căpăta anumite caracteristici meteorologice sau de poluare.

Aerosoli =particule solide sau lichide (praf, sare marină, carbon, plumb, aluminiu) aflate în suspensie într-un mediu gazos, dispersate în atmosferă, care măresc toxicitatea acesteia; absorb o parte din energia solară ce atinge suprafața terestră, generând răcirea aerului; pot produce alergii omului.

Alterare = procese care modifică compoziția fizică și chimică, structura rocilor, alimentelor etc.

Altitudine = înălțimea unui punct de pe suprafața pământului, în raport cu nivelul mării sau alt punct de referință de pe suprafața terestră; se măsoară cu instrumentul numit altimetru.

Alunecare de teren = deplasarea lentă sau rapidă a unei cantități de pământ; are loc pe un strat argilos, moale, umed și se compune din: râpa de alunecare (desprindere), stratul care alunecă și patul de alunecare; în general, stratul care alunecă cuprinde și solul, contribuind la degradarea acestuia.

Aluviuni = materiale (mâl, nisip, pietriș) transportate și depuse de apele curgătoare.

Ambalaj = mijloc de conservare și acoperire a produselor de consumație, folosindu-se hârtia, plasticul, aluminiul și sticla; ambalajele sunt dăunătoare mediului, mai ales cele de plastic care, aruncate la voia întâmplării, diminuează permeabilitatea solului (nu mai permit aerului să intre la rădăcinile plantelor).

Amonte = parte din cursul unui râu aflată în apropierea izvorului sau sector al cursului unui râu situat spre obârșia acestuia, în raport cu un punct de reper.

Amplitudine termică = diferența dintre valorile extreme, minime și maxime, ale temperaturii înregistrate într-o anumită zonă geografică.

Apă = substanță lichidă, incoloră, insipidă și inodoră, indispensabilă vieții; are ca formula chimică H2O, având în componență hidrogenul și oxigenul; în condiții excepționale își schimbă starea de agregare: la 0°C - îngheață, deci devine solidă, iar la +100° C începe să se evapore, devenind gazoasă; reprezintă la mamifere circa 93% din greutatea sângelui și 80% din masa musculară.

Apă atmosferică = apa din atmosferă, estimată la 13 000 -15 000 miliarde de tone; ea provine în principal din evaporarea de pe suprafețele acvatice, din erupțiile vulcanice, din transpirația plantelor.

Apă curativă = apă folosită pentru tratarea și vindecarea unor diferite boli.

Apă de infiltrație = apă care pătrunde în interiorul scoarței terestre.

Apă dulce = apă care conine puține săruri dizolvate (mai puțin de 5g/l); sunt ape de suprafață și subterane.

Apă industrială = apă întrebuințată în procesele tehnologice ale întreprinderilor.

Apă menajeră = apa folosită în cadrul godpodăriei, în fiecare locuință.

Apă potabilă = apă utilizată în consumul casnic; trebuie să îndeplinească anumite condiții de calitate, stabilite prin standarde naționale; în aceste standarde sunt precizate concentrațiile maxime admise pentru anumite substanțe, în mod obișnuit sau în situații excepționale.

Apă reziduală = apa uzată, rezultată din procesele industriale și activitățile menajere, care conține diferite elemente sau substanțe chimice nocive, microorganisme patogene (virusuri, bacterii, ouă sau larve de insecte etc.).

Apă subterană = apă stătătoare sau curgătoare aflată sub scoarța terestră; reprezintă cea mai mare rezervă de apă dulce a Globului.

Arie naturală protejată = zonă terestră, acvatică și/sau subterană în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifica ori culturală deosebită, care are un regim special de protecție și conservare, stabilit conform prevederilor legale (conform OUG nr. 57/2007completată și modificată de OUG nr. 154/2008)

Argilă = rocă sedimentară folosită în olărit, la lucrări de construcție, în sculptură; în stare uscată, este avidă de apă, prin înmuiere devine plastică și dă naștere alunecărilor de teren.

Așezare umană = comunitate umană (oraș sau sat) care cuprinde: populația, construcțiile folosite în diverse scopuri (locuit, publice, instituții private), platformele industriale, piețele și străzile, locurile de odihnă și agrement; sistem ecologic complex creat de populațiile umane, în care majoritatea transformărilor de materie, enegie și informație sunt realizate de către om.

Atmosferă = înveliș gazos care înconjoară Pământul; ținând seama de loc, altitudine, anotimp și climă, caracteristicile sale fizice și chimice pot fi diferite; are în componență oxigenul, necesar vieții și, datorită forței de atracție exercitată de Pământ, aerul este concentrat în apropierea scoarței terestre; denumită generic "aer".

Aval = parte din cursul unui râu situată în apropierea gurii de vărsare; sector al cursului unui râu situat spre vărsarea acestuia în raport cu un punct de reper.

Azot = gaz incolor, inodor și insipid, parte componentă a aerului și element esențial al țesuturilor vegetale și animale; folosit la umplerea becurilor electrice, la obținerea amoniacului etc; i se mai spune și nitrogen.

Bacterie = organism microscopic unicelular, cu formă variată, prezent în toate mediile de viață; are o mare răspândire, se înmulțește rapid și are un rol important în circuitul materiei, în procesele biochimice și de alterare a rocilor.

Baril = unitate de măsură pentru volum, folosită în special pentru produse petroliere, egală cu 158,9 litri în America și cu163,5 litri în Anglia.

Barometru = instrument pentru măsurarea presiunii atmosferice.

Bilanț de mediu = metodă de a obține informații asupra cauzelor și efectelor negative care fac parte din acțiunea de evaluare a mediului.

Bocenoză = totalitatea organismelor vegetale ?i animale care populează un anumit mediu, formând un tot unitar.

Biodegradare = proces complex de acțiune a viețuitoarelor asupra diferitelor elemente de mediu, cu consecințe variabile: descompunerea masei organice nevii, prin acțiunea diferitelor organisme vii (bacterii, ciuperci); atacarea și distrugerea unor construcții, tablouri etc.; modificarea nedorită a unor ecosisteme, prin dezvoltarea rapidă a unor plante sau animale (pășunat excesiv); poluarea aerului, apei, solului, prin descompunerea reziduurilor industriale, sau din complexe agrozootehnice; alterarea biochimică a rocilor.

Biodiversitate = diversitatea de organisme vii provenite din ecosistemele acvatice și terestre, precum și din complexele ecologice din care acestea fac parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii și dintre ecosisteme.

Biogaz = gaz rezultat în procesul de fermentare a materiei organice și folosit drept combustibil, biometan.

Biosferă = totalitatea ființelor care trăiesc pe pământ, în apă și în partea inferioară a atmosferei, adică ansamblul de organisme vii, animale și vegetale, care trăiesc pe suprafața Terrei; reprezintă acea parte a planetei unde există un mediu viu sau unde viața este posibilă în permanență; spațiul care constituie biosfera include litosfera (scoarța terestră), hidrosfera (ansamblul oceanelor) și atmosfera (învelișul gazos al Pământului).

Biosecuritate = totalitatea măsurilor luate pentru a reduce sau elimina riscurile potențiale ce pot apărea ca o consecință a utiliz?rii organismelor modificate genetic, care ar putea avea efecte adverse asupra sănătății umane și asupra conservării și utilizșrii durabile a diversității biologice (conform OUG nr. 43/2007)

Braconaj = practicarea ilegală a vânătorii și pescuitului, cu efecte negative asupra ecosistemelor naturale.

Calcar = rocă sedimentară alcătuită din carbonat de calciu, la care se adaugă în măsură mai mică, alte elemente, de unde varietatea culorii (de culoare albă, cenușie, roșie, neagră), a proprietăților și a modalităților de folosire (pentru obținerea varului, cimentului, cretei etc.); din varietățile omogene se extrag blocuri pentru monumente.

Calitatea mediului = vizează însușirile esențiale ale mediului, vizavi de calitatea condițiilor naturale.

Calitatea vieții = totalitatea condițiilor naturale și socio-culturale; acest concept trebuie integrat în timp, prin asigurarea permanenței și perpetuării speciei umane.

Calm atmosferic = stare a atmosferei în care nu bate vântul, dar pot exista curenți verticali.

Cancerigen = care poate provoca apariția cancerului.

Cantitatea de precipitații = valoarea care exprimă stratul de apă ce poate rezulta dintr-o formă de precipitație, în condițiile absenței pierderilor prin scurgere, evaporare, infiltrație.

Catastrofă = eveniment tragic de mari proporții, dezastru; suprapunerea unui fenomen extrem al mediului peste un spațiu cu consecințe ce duc la pierderi grave pentru societatea umană din zona respectivă, pe care nu le poate depăși cu propriile resurse.

Cărbuni = rocă combustibilă, de culoare gălbuie, brună sau neagră, friabilă, formată prin îmbogățirea în carbon (în lipsa oxigenului din aer) a resturilor unor plante și folosită drept combustibil și ca materie primă în industria chimică și în metalurgie; se diferențiază calitativ în funcție de conținutul în carbon, putere calorică și umiditate.

Câmpie = formă majoră de relief, frecventă pe uscat, caracterizată printr-o suprafață netedă sau uăor ondulată, cu altitudini cuprinse de obicei între 0 și 200 m.

Ceață = particule de apă, cristale fine de gheață, rezultate din evaporarea apei de pe Pământ, aflate în dispersie în atmosferă, la suprafața solului, care îngreunează vizibilitatea și creează senzația de umezeală.

Celsius (scara) = scară termometrică definită prin punctul de îngheț al apei (0 grade) și punctul de fierbere (100 de grade); gradul Celsius (1 grad Celsius) este a suta parte din acest interval de bază.

Cenușă vulcanică = material rezultat în urma erupțiilor vulcanice care se răspândește în atmosferă datorită vânturilor; prin acumulare și cimentare se formează diferite roci vulcanice (magmatice).

Circuitul apei în natură = proces complex prin care apa trece sub formă de vapori din oceane, mări și de pe uscat în atmosferă, unde se condensează și revine ca ploi sau zăpezi pe suprafața terestră (pe oceane sau pe uscat, în lacuri, râuri).

Climă = totalitatea caracteristicilor elementelor (temperatură, vânturi, precipitații) pe care le prezintă regiuni întinse ale Terrei, pe o perioadă lungă de timp.

Clorofilă = pigment verde de natură proteică localizat în plante cu rol deosebit în procesul de fotosinteză.

Clorofluorocarboni (CFC) = familie de substanțe chimice întâlnite în aerosoli, bureți artificiali, folosite la frigidere și aparate de aer condiționat; ajunse în atmosferă, distrug stratul de ozon; se mai numesc și freoni.

Colectare = strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminarș a deșeurilor, în vederea transportării la o instalație de tratare (conform Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului)

Combatere = acțiune care implică activități care au scopul de a limita și corecta efectele negative ale proceselor naturale sau antropice de degradare, îndreptate asupra unor elemente de mediu sau a mediului în întregime.

Combustibil = materie, de obicei organică, care arde, dezvoltând căldură, și care este folosită ca izvor de energie în industrie.

Compost = amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere, biodegradabile, folosit ca îngrășământ natural în agricultură, încă din cele mai vechi timpuri.

Compus chimic = combinație de elemente chimice.

Condensare = proces fizic de trecere a apei din stare gazoasă (vapori de apă) în stare lichidă (picături de apă); se produce în atmosferă (ceața, precipitațiile) sau la nivelul suprafeței terestre (roua).

Consecință (urmare) = rezultat al unei fapte, al unei acțiuni, al unui principiu; efect al cauzelor poluării mediului înconjurător.

Conservare = ansamblul de măsuri care se pun în aplicare pentru menținerea sau refacerea habitatelor naturale și a populațiilor de specii de faună și floră sălbatice, într-o stare favorabilă, în sensul pct. 5 și 9 (conform OUG nr. 57/2007 completată și modificată de OUG nr. 154/2008)

Conservarea naturii = ansamblu de măsuri care au scopul de a asigura păstrarea și îmbunătățirea calității mediului, în regiunile afectate de activități ale omului.

Conștiință = sentiment pe care ființa umană îl are despre propria existență și despre lucrurile din jur.

Contaminare = acțiunea de infectare a unui organism sau materie cu un agent de infecție (virus, bacterie, substanță radioactivă sau toxică); reprezintă o acțiune distrugătoare asupra vieții și a mediului în general.

a Corela = a face o relație, o legătură între mai multe lucruri sau fenomene.

Creastă = partea cea mai de sus a unui munte, rezultată prin intersecția versanților care coincide de obicei cu cumpăna apelor.

Crivăț = vânt puternic, rece și uscat care suflă iarna în Moldova, în Dobrogea și Bărăgan, dinspre nord-est, viscolind zăpada și aducând scăderi mari de temperatură.

Cuarț = mineral transparent, incolor sau alb ori divers colorat, răspândit în roci alcătuind 16% din scoarța terestră; utilizat în tehnică, în industria optică, a materialelor de construcții, etc.

Corosiv = care poate provoca un proces chimic sau electrochimic de degradare, exercitat la suprafața corpurilor metalice de oxigenul din aerul umed sau de diverse substanțe chimice.

Cuaternar = cea de-a cincea eră cu o durată până în prezent de 1,8 milioane ani (după unii specialiști, este considerată perioadă geologică ce aparține neozoicului); apariția și evoluția omului a avut loc în această eră.

Curcubeu = fenomen optic care se datorează refracției, reflexiei totale și dispersiei luminii solare în picăturile de apă din atmosferă; are aspectul unui imens arc multicolor desfășurat pe cer și se observă numai în partea opusă Soarelui, raportată la poziția observatorului.

Cutremur = mișcare puternicș și bruscă, verticală sau orizontală, a scoarței Pământului, de scurtă durată, provocată de mișcări subterane sau de erupții vulcanice.

varietatea organismelor vii ale diferitelor medii, terestru, marin și alte ecosisteme acvatice și complexele ecologice ale căror părți sunt; aceasta include diversitatea înăuntrul speciilor, dintre specii și ecosisteme (conform Convenției asupra Diversității Biologice).

Diversitate biologică =Endemic (despre plante sau animale) = care trăie?te numai pe un anumit teritoriu; (despre unele boli) care are cauze locale, specifice unei anumite regiuni; care are caracter permanent în anumite locuri.

Faună = totalitatea speciilor de animale de pe glob, dintr-o regiune, dintr-o epocă geologică.

Floră = totalitatea plantelor care trăiesc într-o anumită regiune a globului, într-o anumită perioadă geologică sau într-un anumit mediu.

Habitat al unei specii = mediul definit prin factori abiotici și biotici, în care trăiește o specie în orice stadiu al ciclului biologic (conform OUG nr. 57/2007 completată și modificată de OUG nr. 154/2008).

Habitat natural = se referă la zone terestre sau acvatice ce se disting prin caracteristici geografice, abiotice și biotice, în întregime naturale sau seminaturale (conform Directivei Habitate nr. 92/43/CEE)

Habitate naturale prioritare = tipurile de habitate naturale aflate în pericol de dispariție, pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate deosebită, datorită proporției reduse a arealului acestora pe teritoriul Uniunii Europene (conform OUG nr. 57/2007 completată și modificată de OUG nr. 154/2008)

Marjă de toleranță = procent din valoarea limită cu care aceasta poate fi depășită, în condițiile precizate de legislația în vigoare (conform OUG nr. 243/2000 modificată și aprobată prin Legea nr. 655/2001)

Mediu natural = ansamblul componentelor, structurilor și proceselor fizicogeografice, biologice și biocenotice naturale, terestre și acvatice, având calitatea de păstrător al vieții și generator de resurse necesare acesteia (conform OUG nr. 57/2007 completată și modificată de OUG nr. 154/2008)

Microorganism = orice entitate microbiologică, celulară sau necelulară, capabilă de replicare sau de transfer de material genetic, inclusiv virusurile, viroizii și celulele vegetale și animale în culturi (conform OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006)

Monitorizarea mediului = supravegherea, prognozarea, avertizarea și intervenția în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, în scopul cunoașterii stării de calitate și a semnificației ecologice a acestora, a evoluției și implicațiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsurile care se impun (conform OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006)

Patrimoniu natural = ansamblul componentelor și structurilor fizicogeografice, floristice, faunistice și biocenotice ale mediului natural, ale căror importanță și valoare ecologică, economică, științifică, biogenă, sanogenă, peisagistică și recreativă au o semnificație relevantă sub aspectul conservării diversității biologice floristice și faunistice, al integrității funcționale a ecosistemelor, conservării patrimoniului genetic, vegetal și animal, precum și pentru satisfacerea cerințelor de viață, bunăstare, cultură și civilizație ale generațiilor prezente și viitoare (conform OUG nr. 57/2007 completată și modificată de OUG nr. 154/2008)

Poluant = orice substanță introdusă direct sau indirect de către om în aerul înconjurător, care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane sau mediului (conform OUG nr. 243/2000 modificată și aprobată prin Legea nr. 655/2001);

Prevenire = măsurile care urmăresc reducerea cantității și nocivității pentru mediu a vehiculelor scoase din uz, a materialelor și substanțelor din componența acestora (conform HG nr. 2406/2004)

Reconstrucție ecologică = ansamblul lucrărilor efectuate în vederea aducerii unui sit, după remedierea acestuia, cât mai aproape de starea naturală (conform HG nr. 1408/2007)

Refacerea mediului geologic = ansamblul măsurilor de curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică (conform HG nr. 1408/2007)

Resurse naturale = totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile - minerale și combustibili fosili, regenerabile - apă, aer, sol, floră, faună salbatică, inclusiv cele inepuizabile - energie solară, eoliană, geotermală și a valurilor (conform OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006)

Specii prioritare = speciile pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate specială datorită proporției reduse a arealului acestora pe teritoriul Uniunii Europene (conform OUG nr. 57/2007 completată și modificată de OUG nr. 154/2008)

Specii protejate = speciile periclitate, vulnerabile, rare sau endemice, care beneficiază de un statut legal de protecție (conform OUG nr. 57/2007 completată și modificată de OUG nr. 154/2008)

Stare de conservare a unui habitat natural = totalitatea factorilor ce acționează asupra unui habitat natural și asupra speciilor caracteristice acestuia și care îi pot afecta pe termen lung distribuția, structura și funcțiile, precum și supraviețuirea speciilor ce îi sunt caracteristice (conform OUG nr. 57/2007 completată și modificată de OUG nr. 154/2008)

Valoare limită = nivel fixat pe baza cunoștințelor științifice, în scopul evitării, prevenirii sau reducerii efectelor dăunătoare asupra sănătății omului sau mediului, care se atinge într-o perioadă dată și care nu trebuie depășit după ce a fost atins (conform OUG nr. 243/2000 modificată și aprobată prin Legea nr. 655/2001)

Valorificare = orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop, sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general (conform Directivei 2008/98/ CE a Parlamentului European și a Consiliului)